سخنان خوب

سخنان خوب 5

نایاب ترین چیزها در جهان ، دوست صمیمی است

ناپلئون بناپارت

شجاعت حقیقی ، پیروز شدن بر سختی های زندگی است

ناپلئون بناپارت

همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد

ارد بزرگ

آن کس که از اول می داند به کجا می رود ، خیلی دور نخواهد رفت

ناپلئون بناپارت

بسیاری از مردم سعادت و شوکت روزگار پیری خود را مدیون سختی ها و دشواریهای روزگار جوانی

هستند

ناپلئون بناپارت

احمق ها از گذشته حرف می زنند ، دیوانه ها از آینده و عاقل ها از حال

ناپلئون بناپارت

از کسانی که با شما مخالف هستند نهراسید ، از کسانی در هراس باشید که با شما موافق هستند اما

آنقدر جرات ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا به شما بگویند

ناپلئون بناپارت

فداکاری در راه وطن از همه دانش ها با ارزش تر است

ناپلئون بناپارت

مهم نیست که چه می خواهید بکنید ، مهم این است که در این لحظه چه می کنید

ناپلئون بناپارت

برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خو ، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق

نیاز دارند

ناپلئون بناپارت

+ نوشته شده در  شنبه هشتم مرداد 1390ساعت 10:9  توسط روح الله حسینی  |